سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی یک انجمن در شهر بجنورد می باشد

سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمانی حرفه ای، مردم نهاد، غیر سیاسی، غیر انتفاعی و مستقل است که نظارت بر اجرای خدمات مهندسی و همچنین بسترسازی در خصوص رشد و اعتلای مهندسی، ساماندهی به فعالیتهای مهندسی و نظم بخشیدن به عملکرد این حرفه، ارتقای دانش فنی مهندسان، صاحبان حرفه ها و کارگران در بخش ساختمان و رشد و آگاهی مردم نسبت به مقررات ملی ایجاد شده است. بخشی از دستاوردهای اصلی سازمان و اختیارات هیات مدیره شامل بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای آن، تهیه و به اجرا گذاردن استراتژی ها، آیین نامه ها و دستور العمل ها لازم برای انتظام بخشیدن به فعالیتها و تخصصهای هفتگانه مهندسی ساختمان می باشد. علاوه بر آن ارتقای دانش فنی و کیفیت کار شاغلان در بخشهای ساختمان و شهرسازی از طریق ایجاد پایگاه های علمی، فنی، آموزش و انتشارات، حمایت از حقوق اعضای سازمان و حلقه ارتباط بین متخصصین فنی ساختمانی با کارفرمایان و کمک به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهر سازی در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت، کمک به ترویج اصول صحیح مهندسی و معماری و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی در زمینه تدوین، اجرا و کنترل مقررات ملی ساختمان و استانداردها و معیارها، تائید ترازنامه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی و تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی در استان نیز از مسئولیتهای قانونی سازمان می باشد.