صدیق محمدزاده

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

کارشناسی ارشد عمران - مهندسی و مدیریت ساخت

نظرات