افتتاح گلخانه آموزشی ویژه کودکان در تربت ...

صبح امروز با حضور معاونت استاندار و فرماندار شهرستان ، ریاست و اعضای شورای اسلامی ...

اجرای تعهدات آسفالت ظرف یک هفته

نوسانات شدید قیمتی در همه زمینه ها بر شهرداری ها و خدماتی که ارائه می ...

طرح جمع آوری مکانیزه پسماند های خانگی ...

مهندس محمد صادق مجتهدی ، شهردار تربت حیدریه ، در این خصوص گفت : در ...

نیمی از تعهدات آسفالت معابر انجام شده ...

با اجرای۱۱۲۱۰ متر مربع آسفالت نیمی از تعهدات شهرداری در خصوص آسفالت مشارکتی معابر انجام ...

جدیدترین شرکتهای عمرانی شهر تربت حیدریه

مه سازان تربت حیدریه

مه سازان تربت حیدریه یک شرکت در شهر تربت حیدریه می باشد

قطب تربت حیدریه

قطب تربت حیدریه یک شرکت در شهر تربت حیدریه می باشد

عامر ساعی

عامر ساعی یک شرکت در شهر تربت حیدریه می باشد

شصت دره تربت

شصت دره تربت یک شرکت در شهر تربت حیدریه می باشد

شرق آبادگان

شرق آبادگان یک شرکت در شهر تربت حیدریه می باشد

سیال ارسال شرق

سیال ارسال شرق یک شرکت در شهر تربت حیدریه می باشد

پیمانکاران شهر تربت حیدریه

مه سازان تربت حیدریهمه سازان تربت حیدریه

مه سازان تربت حیدریه

مه سازان تربت حیدریه یک شرکت در شهر تربت حیدریه می باشد

قطب تربت حیدریهقطب تربت حیدریه

قطب تربت حیدریه

قطب تربت حیدریه یک شرکت در شهر تربت حیدریه می باشد

عامر ساعیعامر ساعی

عامر ساعی

عامر ساعی یک شرکت در شهر تربت حیدریه می باشد

شصت دره تربتشصت دره تربت

شصت دره تربت

شصت دره تربت یک شرکت در شهر تربت حیدریه می باشد

شرق آبادگانشرق آبادگان

شرق آبادگان

شرق آبادگان یک شرکت در شهر تربت حیدریه می باشد

سیال ارسال شرقسیال ارسال شرق

سیال ارسال شرق

سیال ارسال شرق یک شرکت در شهر تربت حیدریه می باشد