اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد