سازمان شهرداریها و دهیاریها

سازمان شهرداریها و دهیاریها یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

معرفی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در اجرای مفاد ماده 62 قانون شهرداریها وتصویبنامه هیات وزیران به منظور ایجاد هماهنگی در امور شهرداریها و آموزش کارکنان شهرداریها و همچنین هدایت و نظارت بر فعالیتهایشهرداریها و اجرای وظایفی که قانونادر این رابطه به عهده وزارت کشور گذاشته شده است سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشــــــــور تشکیل شده است .
اهداف سازمان هدایت و نظارت بر فعالیتهای شهرداریها در حدود وظایف محوله به وزارت کشور و پشتیبانی های مالی فنی اجرائی و مدیریتی از شهرداریهای و سازمانهای وابسته به آنها در زمینه های مختلف باحداکثر استفاده از امکانات موجود در چارچوب سیاست های دولت می باشد.
وظایف عمده سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور عبارتست از:
 

1. تقویت مدیریت شهری و روستایی کشور از طریق حمایت،نظارت و پشتیبانی فنی ، مالی و علمی از شهرداری ها و دهیاری ها با هدف ارتقای خدمات رسانی مطلوب به شهروندان.
2. بسترسازی لازم برای ترویج استفاده از تجهیزات و فناوریهای نوین در شهرداری ها و دهیاری ها و ایجاد تاسیسات و زیرساخت موردنیاز با مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی.
3. بررسی و تنقیح قوانین و مقررات و تدوین دستورالعمل ها و ضوابط مرتبط با امور شهرداری ها و دهیاری ها.
4. ساماندهی تشکیلات و نیروی انسانی شاغل در شهرداری ها و دهیاری ها
5. تهیه و تدوین نظام برنامه ریزی شهرداری هاودهیاری ها.
6. نظارت عالیه بر نحوه اجرای پروژه ها و طرحهای عمرانی و خدمات شهری  و روستایی از نظر فنی و اجرایی.
7. ایجاد بانکهای اطلاعاتی تخصصی شهرداری ها و دهیاری ها .
8. برگزاری همایش های علمی و دوره های آموزشی به منظور ارتقای دانش شغلی مدیران و کارشناسان شاغل در شهرداری ها و دهیاری ها.
9. انجام پژوهش های کاربردی در حوزه های مختلف مدیریت شهری و روستایی.
10. انتشار کتب و نشریات تخصصی در حوزه های مدیریت شهری و روستایی.