سازمان شهرداریها و دهیاریها

سازمان شهرداریها و دهیاریها یک سازمان دولتی می باشد