شماره ۵۴ ماهنامه دهیاریها منتشر شد

شماره ۵۴ ماهنامه دهیاریها منتشر شد

شماره ۵۴ مجله دهیاریها با محور مدیریت محلی و سرمایه اجتماعی توسط واحد انتشارات مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، فهرست برخی مطالب این شماره مجله دهیاریها به این شرح است:

اهل نظر:مدیریت محلی و ارتقاء سرمایه اجتماعی در روستاها

اهل قلم: سرمایه اجتماعی و نقش آن در عملکرد مدیریت محلی در روستاها

- بررسی و تبیین مفهوم، ابعاد و نقش سرمایه اجتماعی در توانمندسازی سکونتگاهای غیر رسمی

گفتگو با دکتر ایمانی جاجرمی عضو هیات علمی دانشگاه تهران

یک تجربه: صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی؛ گامی موثر در راستای ارتقاء سرمایه اجتماعی

آموزش: تبیین ضرورتهای مدیریت سرمایه اجتماعی در مناطق روستایی

معرفی روستا: یاسه چای؛ روستایی تاریخی و بدون کوچه در ایران

تجربه جهانی شهر اسفنجی؛ راهکار مدیریت سیلاب در چین

لینک اصل خبر در سایت سازمان شهرداریها و دهیاریها

  منبع خبر

  سازمان شهرداریها و دهیاریها

  سازمان شهرداریها و دهیاریها

  سازمان شهرداریها و دهیاریها یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

   نظرات