شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان در تاریخ ۲۵/۱۲/۷۰به صورت شرکتهای سهامی خاص تأسیس و طي نامه شماره ۸۹۱۷۱ در اداره ثبت شرکتها و مالکيت صنعتي به ثبت رسيده است و برابر صورنجلسه مجمع عمومي فوق العاده ۷/۱۲/۷۸ محل شرکت از تهران به سمنان بلوار قدس شرکت برق منطقه اي سمنان منتقل گرديد و در تاريخ  ۵/۱۲/۷۹ تحت شماره ۲۶۲۳ در اداره ثبت سمنان به ثبت رسید.آخرین اساس نامه آن در تاریخ ۱۸/۱۲/۸۰ به تصویب رسیده است و در حال حاضر شرکت جزء شرکتهای زیر مجموعه مادر تخصصي توانير مي باشد و مرکز اصلي شرکت واقع در سمنان است .