بيست و يك سال پس از اختراع برق توسط اديسون اولين مولد برق جهت تامين روشنايي حرم مطهر حضرت رضا(ع) نصب و راه اندازي شد و طي يكصد سال گذشته براي روشن نگه داشتن اين بارگاه ملكوتي اقدامات فراواني به منصه ظهور رسيده است.
در سال 1343 شركت برق منطقه اي خراسان تشكيل شد و مسئوليت تامين برق شهرستان مشهد را با استفاده از چند دستگاه مولد ديزلي بر عهده گرفت.
در سال 1347 براي تامين برق شهرهاي ديگر استان نيروگاه حرارتي مشهد به بهره برداري رسيد. در سال 1349 بنا به تصميم وزارت متبوع (آب و برق) مديريت نيروگاه مشهد به شركت توليد و انتقال نيروي برق ايران (توانير)منتقل و بدين ترتيب اين شركت تا سال 1365 ضمن تامين برق شهرهاي جنوبي و چند شهر شمالي خراسان با نيروگاههاي ديزلي تحت مديريت خود مسئوليت انتقال و توزيع برق در استان خراسان را بر عهده داشت.
در سال 1366 مجددا با تصويب وزارت نيرو كليه تاسيسات توليدي شركت توانير شامل نيروگاه هاي توس، مشهد، شريعتي، شيروان و قاين به شركت برق منطقه اي خراسان واگذار و اين شركت وظيفه توليد، انتقال و توزيع برق در استان را عهده دار و فصل جديدي در سيماي صنعت برق خراسان گشوده شد و بخشهاي مختلف صنعت برق بعنوان اولين استان كشور از مديريت واحدي برخوردار گرديد. در آن زمان شركت داراي سه معاونت تخصصي بود، معاونت توزيع نيرو: سرپرستي امورها، قسمت ها و ادارت برق مشهد و شهرستان ها كه به شكلي در ارتباط با مردم بودند. معاونت بهره برداري توليد و انتقال: مسئوليت كليه نيروگاه هاي استان و بخش انتقال نيرو و بالاخره معاونت طرح و نوسازي: سرپرستي واحدهاي مهندسي و اجرايي طرح هاي توليد و انتقال را بر عهده داشتند. از آنجا كه واحدهاي تابعه شركت عملا بصورت واحد مستقل به وظايف خود عمل مي نمودند در سال 1371كه به منظور تمركز زدايي و واگذاري كارها به بخش خصوصي و نظارت و هدايت بيشتر واحدها، تشكيل شركت هاي وابسته در دستور كار شركت قرار گرفت و با شتاب بيشتري اين مهم اجرا و هر يك بصورت يك شركت هويت تازه اي يافتند. در حال حاضر 16 شركت در سه بخش توليد، انتقال و توزيع و خدمات فني مهندسي و خدماتي به ثبت رسيده و ارائه خدمات مي نمايند.
در بخش توليد: شركت هاي مديريت توليد برق توس ، مديريت توليد برق مشهد ، مديريت توليد برق خيام و مديريت توليد نيروگاه هاي گازي خراسان.
 در بخش انتقال: شركت هاي احداث تاسيسات انتقال نيرو و شركت مهندسي انتقال نيرو و مخابرات شرق(مهام شرق).
 در بخش توزيع: شركت توزيع نيروي برق مشهد ، شركت توزيع نيروي برق خراسان رضوي ، شركت توزيع نيروي برق خراسان جنوبي ، شركت توزيع نيروي برق خراسان شمالي.
 شركت هاي ديگر شامل: شركت خدمات پشتيباني نيرو (پشتيبان) ، راهبر نيروي خراسان ، مهندسي مشاور نيروي خراسان (منيران)، نصب و تعميرات نيروي خراسان (نتن)، خدمات رفاهي و عمومي (رفانير)، و فني توس نيرو می باشد.