شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مازندران

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مازندران یک شرکت در شهر ساری می باشد

به استناد ماده 1 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب روستایی (مصوب 12/09/1374) مجلس شورای اسلامی به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده شده که از تاریخ تصویب قانون فوق الذکر بمنظور نگهداری ، بهره برداری ، توسعه ، بازسازی ، مرمت و ایجاد تاسیسات مربوط به تامین آب آشامیدنی روستاها اعم از تصفیه خانه ، مخازن ، سیستمهای کنترل و دفع بهداشتی فاضلاب ، شرکتی در هر استان تشکیل دهد که در اجرای قانون فوق الذکر شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مازندران در ابتدای سال 1377 تشکیل گردید و شروع به فعالیت نمود و در تاریخ 09/08/1380 تحت شماره 3948 در اداره ثبت شرکتهای شهرستان ساری به ثبت رسیده است. قابل ذکر آنکه طبق بند 2 مصوبه شماره 18796/ت 25638 هـ مورخ 25/04/1381 هیات محترم وزیران شرکتهای آب و فاضلاب روستایی از وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت نیرو وابسته شده اند.به استناد ماده 1 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب روستایی (مصوب 12/09/1374) مجلس شورای اسلامی به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده شده که از تاریخ تصویب قانون فوق الذکر بمنظور نگهداری ، بهره برداری ، توسعه ، بازسازی ، مرمت و ایجاد تاسیسات مربوط به تامین آب آشامیدنی روستاها اعم از تصفیه خانه ، مخازن ، سیستمهای کنترل و دفع بهداشتی فاضلاب ، شرکتی در هر استان تشکیل دهد که در اجرای قانون فوق الذکر شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مازندران در ابتدای سال 1377 تشکیل گردید و شروع به فعالیت نمود و در تاریخ 09/08/1380 تحت شماره 3948 در اداره ثبت شرکتهای شهرستان ساری به ثبت رسیده است. قابل ذکر آنکه طبق بند 2 مصوبه شماره 18796/ت 25638 هـ مورخ 25/04/1381 هیات محترم وزیران شرکتهای آب و فاضلاب روستایی از وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت نیرو وابسته شده اند.

فعالیت اصلی شرکت :

فعالیت شرکت طبق ماده (5) اساسنامه شامل موارد زیر می باشد.

1-      مطالعه و ایجاد تاسیسات مربوط به تامین ، انتقال و توزیع آب آشامیدنی روستایی

2-      مطالعه و اجرای طرحهای دفع بهداشتی ، فاضلاب روستایی (اعم از جمع آوری ، انتقال و تصفیه)

3-      نگهداری و بهره برداری از تاسیسات مرتبط با آب آشامیدنی روستایی نظیر چاهها ، آبگیرها ، تصفیه خانه ها ، مخازن ایستگاههای پمپاژ ، خطوط انتقال ، سیستمهای کنترل و شبکه های توزیع

4-      نگهداری و بهره برداری از تاسیسات عمومی دفع بهداشتی فاضلاب روستایی احداث شده

5-      مرمت ، بازسازی و توسعه شبکه ها و تاسیسات آب آشامیدنی و تاسیسات عمومی دفع بهداشتی فاضلاب روستایی و حفاظت از حریم آنها

6-      تامین آب آشامیدنی در شبکه های روستایی بر اساس استانداردهای مصوب

7-      انجام سایر امور محول مرتبط با وظایف شرکت می باشد. به لحاظ اینکه شرکتهای موضوع این قانون غیر انتفاعی بوده شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مازندران از سال 1377 از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد.