سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران یک انجمن در شهر تهران می باشد

سازمان نظام مهندسي ساختمان ؛ سازماني حرفه‌اي، مردم نهاد، غير سياسي، غير انتفاعي و مستقل است که به منظور وضع مقررات ملي ساختمان و نظارت بر اجراي خدمات مهندسي و همچنين بسترسازي در خصوص رشد و اعتلاي مهندسي، ساماندهي به فعاليت‌هاي مهندسي و نظم بخشيدن به عملکرد اين حرفه و ارتقاي دانش فني مهندسان، صاحبان حرفه‌ها و کارگران در بخش ساختمان و رشد و آگاهي مردم نسبت به مقررات ملي ايجاد شده است.

اين سازمان با جلب مشارکت سازمان‌ها و نهادهاي مرتبط با استفاده از شيوه‌هاي مختلف پس از مقوله ايمن سازي و مقاوم سازي؛ زيبا سازي در ساخت و ساز را با رعايت هويت تاريخي و معنوي در اولويت قرار داده و تلاش دارد تا چهره و بافت ظاهري شهرها و ساختمان‌ها را با بهره‌گيري از الگوهاي اسلامي و ايراني به چهره‌اي نمونه و زيبا بدل ساخته و موجبات شاد زيستن شهروندان را مهيا سازد.

قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقرارت، آيين نامه‌ها، استانداردها و تشکل‌هاي حرفه‌اي و صنفي که در جهت رسيدن به اهداف منظور در اين قانون تدوين و به مورد اجرا گذاشته مي‌شود.

 اين قانون در جلسه علني 22 اسفند 1374 مجلس شوراي اسلامي تصويب و 27 اسفند همان سال به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

ارکان سازمان در استان تهران شامل مجمع عمومی، هیات مدیره، هیات رئیسه و شورای انتظامی وبازرسان میباشد.

اهداف و خط مشي‌ها

تقويت و توسعه فرهنگ و ارزش‌هاي اسلامي در معماري و شهرسازي.
تنسيق امور مربوط به مشاغل حرفه‌هاي فني و مهندسي در بخش‌هاي ساختمان و شهرسازي.
تامين موجبات رشد و اعتلاي مهندسي در کشور.
ترويج اصول معماري و شهرسازي و رشد آگاهي عمومي نسبت به آن و مقررات ملي ساختمان  و افزايش بهره‌وري.
بالا بردن کيفيت خدمات مهندسي و نظارت بر حسن اجراي خدمات.
ارتقاي دانش فني صاحبان حرفه‌ها در اين بخش.
وضع مقررات ملي ساختمان به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره‌دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي و اجرا و کنترل آن در جهت حمايت از مردم به عنوان بهر‌ه‌برداران از ساختمان‌ها و فضاهاي شهري و ابنيه و مستحدثات عمومي و حفظ و افزايش بهره‌وري منابع مواد و انرژي و سرمايه‌هاي ملي.
تهيه و تنظيم مباني قيمت‌گذاري خدمات مهندسي.
الزام به رعايت مقرارت ملي ساختمان،ضوابط و مقررات شهرسازي و مفاد طرح‌هاي جامع و تفصيلي و هادي از سوي تمام دستگاه‌هاي دولتي، شهرداري‌ها، سازندگان، مهندسان، بهره‌برداران، تمام اشخاص حقيقي و حقوقي و مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاکم بر کليه روابط و فعاليت‌هاي آن‌ها و فراهم ساختن زمينه همکاري کامل ميان وزارت مسکن و شهرسازي و شهرداري‌ها و تشکل‌هاي مهندسي و حرفه‌اي و صنوف ساختمان.
جلب مشارکت حرفه‌اي مهندسان و صاحبان حرفه‌ها و صنوف ساختماني در تهيه و اجراي طرح‌هاي توسعه و آباداني کشور.