اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل

اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل یک سازمان دولتی می باشد