حضور آقای مهندس رجبی در سازمان نظام کاردانی...

حضور آقای مهندس رجبی در سازمان نظام کاردانی...

بنام خدا.جناب آقای مهندس رجبی در جلسه فوق العاده هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان استان فارس حضور یافتند و ...

ادامه خبر
جلسه شورای رابط مهر98 ...

جلسه شورای رابط مهر98 ...

جلسه شورای رابط مهر ماه ۹۸:.رایزنی درخصوص سیستم ارجاع …

ادامه خبر
اسامی کاردانهایی که پروانه اشتغال آنها صادر شده...

اسامی کاردانهایی که پروانه اشتغال آنها صادر شده...

اسامی کاردانهای که پروانه اشتغال آنها مطابق جدول ذیل صادر شده و آماده تحویل است می توانند با مراجعه به ...

ادامه خبر
شماره حساب بانک ملی جهت صدوروتمدید پروانه اشتغال...

شماره حساب بانک ملی جهت صدوروتمدید پروانه اشتغال...

شماره حساب بانک ملی IR960100004058063101627355 (به نام درآمد حاصل از فروش سایر خدمات ) جهت صدور و تمدید پروانه اشتغال

ادامه خبر