حضور آقای مهندس رجبی در سازمان نظام کاردانی...

حضور آقای مهندس رجبی در سازمان نظام کاردانی...

بنام خدا

جناب آقای مهندس رجبی در جلسه فوق العاده هیئت مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان استان فارس حضور یافتند و در خصوص موارد ذکر شده درنامه های ذیل پیگیری های لازم انجام گردید...

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام کاردانی ساختمان استان فارس

    منبع خبر

    سازمان نظام کاردانی ساختمان استان فارس

    سازمان نظام کاردانی ساختمان استان فارس یک انجمن می باشد

      نظرات