اسامی کاردانهایی که پروانه اشتغال آنها صادر شده...

اسامی کاردانهایی که پروانه اشتغال آنها صادر شده...

اسامی کاردانهای که پروانه اشتغال آنها مطابق جدول ذیل صادر شده و آماده تحویل است

می توانند با مراجعه به سازمان نظام کاردانی نسبت به دریافت آن اقدام نمائید  16 مهر نود وهشت

ردیف نام ونام خانوادگی شماره عضویت
1 غلامعلی نصیر زاده 747
2 صمد اکبری 453
3 مهدی باقر پور 6523
4 محمدحسن زارعی 508
5 میثم دوپیکر 4493
6 هادی عسکری 2093
7 علی پارسایی 6106
8 جواد سپهر زادگان 2250
9 عباداله قناعتیان 3158
10 مجتبی فرامرزی 1883
11 صدراله جعفری 917
12 سیدمحمد بحرانی 3213
13 حمیدرضا زیناپور 2585
14 روح اله دهقانی 3386
15 امید ماندنی 7024
16 علی اصغر امینا 7023
17 فرزاد مصطفی زاده 6539
18 محمدصادق شیرزاد 2240
19 حمید حیدری 458
20 سجاد باستانی 4835
21 حسن بی نیاز 105
22 عیسی بلی کوهی 3629
23 الیاس نعمتی 313
24 موسی امیری 710
25 جلال بادروج 5267
26 مجید خدامی 389
27 یعقوب طاهری 4271
28 مرتضی رحمانیان 2263
29 عبدالرسول مهرابی 1936
30 یعقوب حمیدی 437
31 محمد صالح نژاد 1200
32 محمدتقی فریدون نژاد 806
33 محمد کرمی 2056
34 رضا جعفری 5557
35 عزت نظریه 2917
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام کاردانی ساختمان استان فارس

    منبع خبر

    سازمان نظام کاردانی ساختمان استان فارس

    سازمان نظام کاردانی ساختمان استان فارس یک انجمن می باشد

      نظرات