آگهی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار خدمات شهری (مرحله اول – چاپ اول)

شهرداری جلفا به استناد مصوبه مورخه ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ شورای اسلامی محترم شهر جلفا در نظر دارد انجام بخشی از امورات خدمات شهری جلفا از جمله تنظیف، جمع آوری زباله، فضای سبز خدمات شهری شهرداری جلفا را به مدت ۴ ماه ( از اول بهمن ماه ۱۳۹۷ تا آخر اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ ) از طریق مناقصه به شرکتهای بخش خصوصی واجد شرایط واگذار نماید.

۱- قیمت پایه برای ۴ ماه به مبلغ ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال .

۲- تهیه خودروی جمع آوری زباله به زباله گاه بر عهده پیمانکار خواهد بود.

۳- واریز ۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان سپرده به حساب شماره ۳۱۰۰۰۰۱۷۰۴۰۰۴ شهرداری جلفا  نزد بانک ملی جلفا و یا ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی.

۴- مدت مناقصه ۱۷ روز می باشد.

۵- کلیه کسورات قانونی بر عهده پیمانکار می باشد.

۶- به پیشنهادات  مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۷- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختاراست .

۸- پیشنهادات واصله راس ساعت ۱۰ صبح  روز سه شنبه مورخه  ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ در کمیسیون عالی معاملات شهرداری مفتوح و حضور پیشنهاد دهندگان در کمیسیون آزاد است .

۹- برنده مناقصه موظف است تا یک هفته از تاریخ ابلاغ نظریه کمیسیون عالی معاملات شهرداری نسبت به عقد پیمان اقدام نماید بدیهی است در صورت عدم عقد قرارداد ،سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و از برنده دوم جهت عقد قرارداد دعوت به عمل خواهد آمد و این عمل تا نفر سوم تکرار خواهد شد.

۱۰- هزینه چاپ آگهی و مناقصه بر عهده برنده مناقصه میباشد.

مدارک لازم جهت شرکت در مناقصه

۱- شرکت کنندگان و پیشنهاد دهندگان بایستی راساً به شهرداری مراجعه و آگهی مناقصه را به عنوان فرم شرکت در مناقصه از شهرداری دریافت دارند و به همراه سایر مدارک به شرح زیر در دو پاکت سربسته تحویل دفتر شهرداری نمایند.

الف) پاکت شماره ۱ شامل آگهی و مدارک پیمان تائید شده شرکت ، اساسنامه شرکت و صلاحیت از اداره کار و امور اجتماعی  و معرفی نامه صاحب امضاء شرکت به صورت رسمی و کتبی و اصل فیش .

ب) پاکت شماره ۲ حاوی نامه کتبی پیشنهاد قیمت شرکت جهت اجرای عملیات برابر مدارک ارائه شده می باشد.

۲- شرکت کنندگان و پیشنهاد دهندگان در مناقصه بایستی مدارک فوق را در پاکت های مربوطه به صورت سربسته و مهر شده با ذکر نام و نشانی دقیق و نام پروژه در روی پاکتها، آنها را تا آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخه  ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ به دفتر شهرداری جلفا تحویل و رسید اخذ نمایند.

علی قهرمانی- سرپرست شهرداری جلفا

لینک اصل خبر در سایت شهرداری جلفا

منبع خبر

شهرداری جلفا

شهرداری جلفا

شهرداری جلفا یک شهرداری در شهر جلفا می باشد

    نظرات