آگهی مزایده نوبت اول تفکیک زباله

آگهی مزایده نوبت اول تفکیک زباله

آگهی مزایده نوبت اول

شهرداری نیر به استناد مجوز حاصله از شورای اسلامی شهر نیر در نظر دارد نسبت به واگذاری تفکیک زباله در محل دفن و سطح شهر به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق آگهی مزایده با شرایط ذیل واگذار نماید.

۱ قیمت کارشناسی اجاره ماهانه بمبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد. متقاضیان بایستی مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال را بعنوان سپرده به حساب ۳۱۰۰۰۰۳۵۳۲۰۰۴ این شهرداری نزد بانک ملی شعبه نیر واریز وفیش مربوطه را به همراه پیشنهادات خود برحسب قیمت پایه اعلام شده در پاکت سر بسته و مهر و موم شده به دبیرخانه شهرداری نیر تسلیم و رسید دریافت نمایند. و پیشنهادات فاقد فیش واریزی سپرده ، مشروط و مخدوش و بنام غیر شخص پیشنهادات دهنده، مبهم و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۲ سپرده نفر اول و دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در شهرداری باقی خواهد ماند چنانچه نفر اول برنده مزایده از انعقاد قرارداد امتناع ورزید سپرده نامبرده به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم انعقاد قرارداد خواهد شد چنانچه نفر دوم نیز از انعقاد قرارداد خوداری نماید سپرده نفردوم هم به نفع شهرداری ضبط و نفرسوم به عنوان برنده مزایده اعلام خواهد شد و در صورتی که نفر سوم نیز از انعقاد قرارداد خوداری نماید سپرده نفر سوم نیز به نفع شهرداری ضبط و کل مزایده باطل اعلام خواهد شد.

۳ برنده مزایده بایستی مبلغ اجاره یکسال را در زمان عقد قرارداد نقداً و یکجا به شهرداری پرداخت نماید.

۴ متقاضیان بایست دارای خودرو مناسب جهت انتقال زباله های تفکیک شده باشند.

۵ مهلت ارائه پیشنهادات ظرف ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی تا آخر وقت اداری ساعت ۱۴:۰۰ مورخه۹۷/۱۰/۱۵ می باشد.

۶ متقاضی مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب ۱۳۳۷ و اصلاحات بعدی آن نباشد.

۷ کلیه هزینه های مربوط به مزایده( شامل هزینه آگهی ، حق الزحمه کارشناسی و غیره ) بر عهده برنده مزایده بوده و بایستی در صورت برنده شدن در مزایده قبل از انعقاد قرارداد پرداخت نماید.

۸ سایرشرایط در قراردادی که با برنده مزایده تنظیم خواهد شد اعمال میگردد.

۹ شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

۱۰ پیشنهادات واصله بعد از اتمام مهلت با حضور اعضاء کمیسیون معاملات راس ساعت ۱۰ صبح مورخه ۹۷/۱۰/۱۶ باز و قرائت خواهد شد.

سیامک فرجی

شهردار نیر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری نیر

منبع خبر

شهرداری نیر

شهرداری نیر

شهرداری نیر یک شهرداری در شهر نیر می باشد

    نظرات