آگهی مزایده  عمومی مرحله اول  نوبت اول واگذاری به اجاره تلویزیون شهری جهت تبلیغات شهری

آگهی مزایده عمومی مرحله اول نوبت اول واگذاری به اجاره تلویزیون شهری جهت تبلیغات شهری

آگهی مزایده  عمومی مرحله اول  نوبت اول

شهرداری میانه درنظر دارد برابر بند ۳ صورتجلسه شماره ۱۰۸مورخ ۹۷/۰۸/۲۶ شورای اسلامی شهر میانه واگذاری به اجاره تلویزیون شهری جهت تبلیغات شهری  واقع در میدان معلم را ازطریق مزایده  عمومی به شرکتها یا کانونهای تبلیغاتی دارای مجوز از اداره فرهنگ وارشاد اسلامی  بمدت یکسال شمسی با قیمت پایه ماهیانه  ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال واگذارنماید. واجدین شرایط می توانند ازتاریخ انتشار این آگهی نسبت به دریافت مدارک وشرایط مزایده وارائه پیشنهاد قیمت به شهرداری میانه مراجعه نمایند. ضمناً، هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده بوده و رعایت منع مداخله کارکنان دولت در معاملات نیز الزامی بوده وشهرداری میانه درهریک ازمراحل مزایده حق رد یک یا کلیه پیشنهادها را داشته و شرکت کنندگان حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت، آخرین مهلت دریافت پیشنهادات تا آخروقت اداری مورخه ۹۷/۱۰/۲۲ می باشد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری میانه

منبع خبر

شهرداری میانه

شهرداری میانه

شهرداری میانه یک شهرداری در شهر میانه می باشد

    نظرات