هم افزایی دستگاههای متولی فرهنگ در ۱۷ کلانشهر

هم افزایی دستگاههای متولی فرهنگ در ۱۷ کلانشهر

رییس کمیسیون فرهنگی مجمع کلان شهرهای کشور گفت: هدف از تشکیل این کمیسیون، ایجاد ارتباطاتی در سطح ملی با مجلس، وزارت خانه های متکلف امر فرهنگی و حوزه های اجتماعی است تا بتوان با توجه به شاخصه های بومی و ملی، طرح های ملی را در ۱۷ کلان شهر پیاده سازی کرد.

محمد عیدی با بیان اینکه مجمع کلان شهرهای ایران شامل ۱۷ کلان شهر بزرگ کشور است که با حضور شهرداران کلان‌شهرها و به ریاست شهردار تهران تشکیل شده است، اظهار کرد: این مجمع از کمیسیون‌هایی شامل کمیسیون برنامه ریزی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی تشکیل شده است؛ کمیسون فرهنگی و اجتماعی نیز، کمیته‌های شامل کمیته گردشگری، اجتماعی، فرهنگ و هنر، ورزش، تفریح و کارآفرینی دارد.

رییس کمیسیون فرهنگی مجمع کلان شهرهای کشور ادامه داد: از آنجایی که شهرداری‌ها هم امکانات اجرایی دارند و هم واجد قدرت کارشناسی هستند، بیشترین سطح تعامل را با تشکل‌های مدنی داشته و این مهم یکی از اهداف کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مجمع کلان شهرهای کشور است.

عیدی با اشاره به کلان شهر اصفهان گفت: اصفهان عصاره‌ای از شاخصه‌های فرهنگی دیگر کلان شهرهای کشور را دارد و در یک زمینه گفتگویی شکل گرفته و در طول تاریخ در مرکز نجد ایران زمینه حضور عناصر فرهنگی را به وجود آورده است.

وی تصریح کرد: در این راستا اصفهان، مراودات بسیار خوبی را با این ۱۷ کلان شهر از جمله رشت، قزوین و تبریز داشته است؛ نگاه ما نیز در این کمیسیون در راستایی است که هرکدام از این کلان شهرها ظرفیت مخصوص به خود را دارد و می توان از ظرفیت آنها برای پیشبرد اهداف فرهنگی در کشور به صورت موثرتر، کارشناسانه تر و کارآمدتر استفاده کرد.

رییس کمیسیون فرهنگی مجمع کلان شهرهای کشور افزود: این کمیسیون می تواند به عنوان یک بازو برای حوزه های متکلف این امر شامل وزارتخانه ها و مجلس عمل کند بنابراین چنانچه این شهرها بتواند یک زنجیره ارزشی را ایجاد کنند، ایران بالنده ای به لحاظ فرهنگی باز تولید می شود.

عیدی تاکید کرد: اولویت این کمیسیون ایجاد تعامل بین حوزه های مختلف است که به صورت جزیره ای عمل می کنند در این صورت هم افزایی میان ارگان ها و اهداف فرهنگی محقق می شود این در حالی است که یکی از مشکلات کلان شهرهای کشور از جمله اصفهان، جزیره ای عمل کردن ارگان ها است به نحوی که در برخی موارد سازمان ها عملکرد یکدیگر را نیز خنثی می کنند.

وی افزود: ظرفیت کلان شهرها باید از حالت منفرد خارج شده و تجمیع شود تا اهداف فرهنگی در سطح ملی را محقق کند بنابراین این کمیسیون با ایجاد ارتباط میان کلان شهرها می تواند زمینه ایجاد تشکل های مدنی از جمله خیریه ها و کانون های فرهنگی در یک بسترگسترده ملی را فراهم کند؛ بنابراین درکنار ارتباط نهادهای رسمی باید زمینه برای فعالیت نهادهای مدنی نیز فراهم شود.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری اصفهان

  منبع خبر

  شهرداری اصفهان

  شهرداری اصفهان

  شهرداری اصفهان یک شهرداری در شهر اصفهان می باشد

   نظرات