واحد شماره یک بخار نیروگاه شهید رجایی به مدار تولید بازگشت

واحد شماره یک بخار نیروگاه شهید رجایی به مدار تولید بازگشت

لینک اصل خبر در سایت شركت تولید نیروی برق شهید رجایی

منبع خبر

شركت تولید نیروی برق شهید رجایی

شركت تولید نیروی برق شهید رجایی یک سازمان دولتی می باشد

نظرات