مناقصه عمومی پروژه اصلاح جدول نهر بلوار امام خمینی(ره)

مناقصه عمومی پروژه اصلاح جدول نهر بلوار امام خمینی(ره)

بسمه تعالی


آگهی مناقصه عمومی


شهرداری تاکستان در نظر دارد به استناد بند ۷ مصوبه شماره ۹۳ شورای محترم اسلامی شهر اجرای پروژه زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

۱- موضوع مناقصه: پروژه اصلاح جدول نهر بلوار امام خمینی(ره) جهت هدایت آب های سطحی شهر با برآورد اولیه به مبلغ ۱۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۲- مدت اجرای پروژه: ۱۲ ماه شمسی

۳- شرایط متقاضی: ارائه رتبه معتبر و مورد تاید با صلاحیت در رشته و امکانات و تجهیزات و ماشن آلات مربوط به اجرای پروژه (حداقل رتبه ۵ ابنیه) و همچنین ارائه کار مشابه در سوابق اجرایی خود.

۴- مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ ۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بصورت ضمانت بانکی و یا واریز به حساب شماره ۰۱۰۶۰۵۹۴۵۸۰۰۹ بنام شهرداری تاکستان نزد بانک ملی شعبه مرکزی تاکستان

۵- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ  ۹۷/۱۰/۱۸  از امور قراردادهای شهرداری تاکستان

۶- مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ۹۷/۱۱/۰۲ به دبیرخانه شهرداری

۷- تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت ۱۳:۳۰ مورخه ۹۷/۱۱/۰۳ در دفتر شهردار تاکستان

۸- جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۲۸۳۵۲۳۰۷۰۱ واحد قراردادهای شهرداری تماس حاصل فرمائید.

۹- سایر اطلاعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه درج گردیده است.


پایان /

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تاکستان

منبع خبر

شهرداری تاکستان

شهرداری تاکستان

شهرداری تاکستان یک شهرداری در شهر تاکستان می باشد

    نظرات