آگهی فراخوان انتخاب پژوهشگر

آگهی فراخوان انتخاب پژوهشگر

آگهی فراخوان انتخاب پژوهشگر

در اجرای صورتجلسه مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۷ شورای برنامه ریزی و توسعه استان،  اداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد اولویت های تحقیقاتی و پژوهشی خود را پیرامون «آمایش سرزمین و نظام سکونتگاهی» از طریق فراخوان عمومی در اختیار عموم محققان و پژوهشگران علاقمند قرار دهد. لذا از کلیه پژوهشگران علاقمند دعوت می گردد ایده ها و عناوین پژوهشی خویش پیرامون سرفصل کلی ذکر شده را در فرم تحقیق(فرم پروپوزال) تهیه و در پاکت لاک و مهر شده تا ساعت ۱۴:۱۵ روز دو شنبه ۲۴/۱۰/۱۳۹۷ به آدرس: یاسوج -  میدان شهید فهمیده(میدان عقاب قدیم) پایین تر از تربیت معلم کوثر ساختمان شماره ۱ اداره کل راه و شهرسازی استان طبقه دوم اداره حراست تحویل و رسید کتبی دریافت نمایند.

تذکرات لازم:

 1. فرم های تحقیق دریافتی مطابق مصوبه صورتجلسه فوق الذکر جهت بررسی در کمیته های علمی، تخصصی و انتخاب فرم تحقیق برتر به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ارسال و پس از دریافت نتایج از پژوهشگران منتخب جهت انعقاد قرارداد دعوت بعمل می آید.
 2. ۲- فرم تحقیق از طریق سایت این اداره کل به آدرس : https://mrud.ir/kohgiluye و همچنین واحد تکثیر اداره کل راه و شهرسازی استان واقع در طبقه زیرزمین ساختمان شماره ۱ اداره کل راه و شهرسازی استان(آدرس فوق الذکرآقای چمانی ۰۹۱۷۹۴۰۲۰۱۶) قابل دریافت می باشد.

اداره کل راه و شهرسازی کهگیلویه وبویراحمد

وزارت راه و شهرسازی

اداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد

فرم تدوین طرح پژوهشی

عنوان پژوهش:

مجری طرح پژوهشی:

فرم طرح پیشنهادی پژوهشی

توجه: لطفاً مطالب مختصر و مفید بیان شود. بررسی طرح های پیشنهادی منوط به ارائه مطالب دقیق در بندهای فرم می باشد.

مشخصات کلی پروژه

عنوان پروژه (فارسی):

عنوان پروژه (انگلیسی):

واژگان کلیدی:

مدت زمان اجرای پروژه:

مشخصات مالی پروژه

کل اعتبار پروژه (میلیون ریال): به عدد ................................

به حروف : ................................................................................... میلیون ریال

مشخصات مجری طرح

نام و نام خانوادگی :

آخرین مدرک تحصیلی:

شماره تلفن و فاکس:

شماره تلفن و همراه:

نشانی پستی:

نشانی پست الکترونیکی ( e-mail ):

رشته تحصیلی:

مرتبه علمی دانشگاهی:

مدت زمان مورد نیاز جهت انجام پروژه پژوهشی ............ماه

نام و نام خانوادگی:

عضو هیئت علمی:

امضاء:

تاریخ:

لطفاً به همراه این طرح نامه مدارک ذیل را ارسال نمائید.

۱) رزومه مجری و همکاران

۲) لوح فشرده حاوی فایل الکترنیکی شامل ، رزومه مجری و همکاران و فرم طرح پیشنهادی پژوهش

* در صورت نیاز به فضای بیشتر از برگه سفید استفاده و آن را پیوست نمائید.

۱- مشخصات مجری و گروه همکار

نام
و نام خانوادگی

درجه علمی

رشته تحصیلی

مسئولیت در پروژه

میزان همکاری (ساعت در ماه)

محل اشتغال/آدرس/تلفن/نمابر/ E-mail

امضا

۲- سابقه علمی مجری در زمینه موضوع پروژه (مقاله، کتاب، ثبت اختراع، پروژه های اجرا شده) بطور کامل فهرست شود:

۱-۲-  آثار علمی: کتاب (۳ مورد از جدیدترین آثار)

ردیف

عنوان کتاب

تالیف یا ترجمه

نام همکاران در صورت داشتن به ترتیب

سال انتشار

ناشر

۱

۲

۳

۲- ۲- آثار علمی: مقاله (۵ مورد از جدیدترین آثار)

ردیف

عنوان مقاله

تالیف

ترجمه

نام همکاران درصورت داشتن به ترتیب

نام مجله

سال انتشار مجله

شماره مجله

۱

۲

۳

۳-۲-  آثار علمی: پژوهش (۳ مورد از جدیدترین آثار)

ردیف

عنوان پژوهش

نام همکاران اصلی به ترتیب

سازمان سفارش دهنده

سال انتشار گزارش

محل انتشار

اعتبار پژوهش به ریال

۱

۲

۳

۴-۲-  آثار علمی: ارائه مقاله در کنفرانس های داخلی و خارجی (۵ مورد از جدیدترین کنفرانس ها)

ردیف

عنوان مقاله

نام همکاران اصلی به ترتیب

نام کنفرانس

داخلی یا خارجی

محل کنفرانس

تاریخ کنفرانس

در صورت چاپ، تاریخ چاپ مقالات کنفرانس

۱

۲

۳

۳ - سابقه علمی همکاران پروژه در زمینه موضوع پروژه (مقاله، کتاب، ثبت اختراع، پروژه های اجرا شده):

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقاله، کتاب، ثبت اختراع، پروژه های اجرا شده

نوع مسئولیت در طرح

امضاء همکاران طرح

۱

۲

۳

۴- چکیده طرح :

۵- پیشینه طرح در سطح ملی و بین المللی :

۶- طرح مسئله : (در این بخش زمینه های پژوهشی و پایه های نظری مسئله با ذکر منبع به طور شفاف ارائه گردد.):

۷-هدف (اهداف) دقیق و ضرورت اجرای پروژه (دلایل ضرورت انجام پروژه، همچنین اثرات و نتایجی که تکمیل پروژه به دنبال خواهد داشت را به تفصیل ذکر نمایید):

۸- سوال ها یا فرضیه های پژوهش:

۹- تعریف متغیرهای مطرح شده درسوال ها یا فرضیه های تحقیق

۱-۹- مستقل

۲-۹- وابسته

۱۰- متدولوژی انجام پژوهش و دلایل انتخاب آن

۱-۱۰-  نوع تحقیق براساس اهداف تحقیق: ۱- بنیادی ۲- کاربردی

۲-۱۰-  چگونگی انجام پژوهش (در صورت نیاز چگونگی انجام مطالعه مقدماتی)

متغیرهای پژوهش و چگونگی کنترل متغیرهای ناخواسته

۱۱- جامعه آماری، حجم نمونه و نمونه گیری (چگونگی انتخاب حجم نمونه)

۱۲ - ابزارهای مناسب برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز

۱-۱۲-  انتخاب ابزار (با ذکر دلیل)

۲-۱۲-  تهیه ابزار (با ذکر چگونگی تهیه)

۱۳ - شیوه های تجزیه و تحلیل داده ها:

۱۴- شرح خدمات (مراحل دقیق انجام کار)

در این قسمت لازم است مراحل انجام کار بطور دقیق، شفاف و کامل همراه با برنامه زمان بندی ارائه گردد. همچنین مراحل پروژه باید به گونه ای تعریف شوند که هر مرحله پیش نیاز مرحله بعد باشد. به عنواه مثال مرحله ۱ پیش نیاز مرحله ۲ و مرحله ۲ پیش نیاز ۳ باشد. همچنین لازم است دقت شود جمع و کل هزینه های مراحل مختلف برابر با اعتبار کل پروژه و مجموع مدت زمان آن ها برابر با مدت زمان کل پروژه همراه با تاییدیه ناظر باشد مجری محترم پروژه موظف است در پایان هر یک از مراحلی که در جدول ذیل تعریف کرده است، گزارش مربوطه را به دبیرخانه شورای عالی فرهنگی ارسال نماید. لذا مستدعی است در تعریف مراحل مذکور حداکثر دقت را لحاظ فرمائید.

ردیف

شرح مراحل

مرحله اول

عنوان اصلی مرحله اول :

فعالیت های مرحله اول:

کل زمان مرحله اول:

کل هزینه مرحله اول:

۱-۱

۲-۱

۳-۱

مرحله دوم

عنوان اصلی مرحله دوم:

فعالیت های مرحله دوم :

کل زمان مرحله دوم:

کل هزینه مرحله دوم:

۱-۲

۲-۲

۳-۲

مرحله سوم

عنوان اصلی مرحله سوم:

فعالیت های مرحله سوم:

کل زمان مرحله سوم:

کل هزینه مرحله سوم:

۱-۱

۲-۱

۳-۱

مرحله چهارم

عنوان اصلی مرحله چهارم:

فعالیت های مرحله چهارم:

کل زمان مرحله چهارم:

کل هزینه مرحله چهارم:

۱-۱۴ .در صورتیکه مراحل اجرایی طرح نیاز به توضیحات بیشتری دارد مرقوم فرمایید.

۱۵.خروجی های مورد انتظار طرح:

۱۶.سابقه علمی و فهرست منابع:

الف. سابقه علمی طرح و پژوهشهای انجام شده با ذکر ماخذ بویژه در ایران

(به شکل کامل همراه با مبانی نقدی ضمیمه شود)

ب. فهرست منابع و ماخذ علمی که در اجرای این طرح مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

۱۶- هزینه های پرسنلی پروژه:

ردیف

نام و نام خانوادگی

مسئولیت در طرح

آخرین مدرک رشته تحصیلی

ساعات کار اشتغال در طرح

حق‌الزحمه ساعتی (ریال)

جمع (میلیون ریال)

تاییدیه شورای پژوهش

تایید ناظر

۱

۲

۳

جمع کل

۱۷- هزینه های امکانات (تایپ، تکثیر، چاپ، مسافرت و...):

ردیف

عنوان

هزینه واحد

تعداد واحد

جمع هزینه

۱

۲

۳

کل هزینه

۱۸- برآورد جمع کل هزینه ها:

ردیف

نوع هزینه

میزان هزینه

میلیون ریال

۱

کل هزینه های پرسنلی

۲

هزینه های امکانات

۳

سایر هزینه ها

جمع کل

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان کهکيلويه و بويراحمد

  منبع خبر

  اداره کل راه و شهرسازی استان کهکيلويه و بويراحمد

  اداره کل راه و شهرسازی استان کهکيلويه و بويراحمد یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات