دیدار دکتر دانشیان معاون توسعه مدیریت،حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست بادکترفدایی استاندار محترم کرمان ومعرفی مهندس شاکری مدیرکل جدید حفاظت محیط زیست استان

دیدار دکتر دانشیان معاون توسعه مدیریت،حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست بادکترفدایی استاندار محترم کرمان ومعرفی مهندس شاکری مدیرکل جدید حفاظت محیط زیست استان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات