مصوبات مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹

مصوبات مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹

کمیسیون ردیف نام پرونده نام شهرستان شماره کلاسه توضیحات ۱ قنات مزرعه حسن تفت ۱۳۲۹/۵۱۵ پرونده اعاده گردید ۲ آبیاری تحت فشار بختیاری ابرکوه ۴۳۴/۱۱۰ با تامین برق سیستم موافقت بعمل آمد ۳ قنات نصرآباد تفت ۳۸/۵۰۶ کف شکنی قنات مردود اعلام گردید ۴ قنات علی آباد ابرکوه ۱۰۷/۵۱۶ با حفر پیشکار موافقت بعمل آمد ۵ قنات حیدرآباد تفت ۴۸۲/۵۱۵ با تمدید پروانه حفر پیشکار موافقت بعمل آمد ۶ قنات کاظم آباد تفت ۱۲۹۱/۵۱۵ با حفر پیشکار موافقت بعمل آمد ۷ چشمه نهر مسیح خاتم ۹۸/۵۲۴ با لایروبی چشمه موافقت بعمل آمد ۸ قنات جعفر آباد ابرکوه ۱۰۴۴/۵۱۶ با کف شکنی قنات موافقت بعمل آ مد ۹ قنات حسین آباد اردکان ۳۵۶/۵۰۲ با پمپاژ آب قنات موافقت بعمل آمد ۱۰ قنات هادی آباد تفت ۱۰۹۳/۵۱۵ پرونده اعاده گردید ۱۱ چاه منابع طبیعی اردکان ۳۴/۵۲۱ با تغییر محل چاه موافقت بعمل آمد ۱۲ چاه وثوقی خاتم ۴۰۰/۵۲۴ با حفر گالری موافقت ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات