پلنگ در ۷۵ درصد مناطق حفاظتی خراسان رضوی زیست می کند

منبع خبر

اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات