برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت خاک در سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری شاهین شهر

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت خاک در سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری شاهین شهر

کارگاه آموزشی مدیریت خاک با حضور مدیران و کارشناسان سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شاهین شهر برگزار گردید.
حاج رسولیها کارشناس شرکت دانش بنیان نانوی اصفهان در این کارگاه در راستای بهبود شرایط بستر رشد گیاهان برای افزایش بازده تغذیه گیاهان و کاهش مصرف آب در فضای سبز توضیحات مبسوطی ارائه نمود.
وی در ادامه اظهار داشت: شناسایی و رده بندی خاک ها و ارزیابی تناسب اراضی، افزایش نفوذپذیری و کاهش تبخیر، حفاظت خاک و مهار فرسایش، عملیات مناسب خاک ورزی و کاهش دست خوردگی خاک و مدیریت حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه از جمله روش های افزایش بهره وری آب است.
گفتنی است کارشناسان سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری شاهین شهر سوالات و نظرات خود را مطرح نمودند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شاهین شهر

  منبع خبر

  شهرداری شاهین شهر

  شهرداری شاهین شهر

  شهرداری شاهین شهر یک شهرداری در شهر شاهین شهر و میمه می باشد

   نظرات