عقد تفاهم نامه همکاری جهت کاهش پیک بار تابستان ۹۸ در راستای...

عقد تفاهم نامه همکاری جهت کاهش پیک بار تابستان ۹۸ در راستای...

عقد تفاهم نامه همکاری جهت کاهش پیک بار تابستان ۹۸ در راستای هدف ۰۹۸ فی ما بین توزیع برق استان و شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان

عقد تفاهم نامه همکاری جهت کاهش پیک بار تابستان ۹۸ در راستای هدف ۰۹۸ فی ما بین توزیع برق استان و شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان

عقد تفاهم نامه همکاری جهت کاهش پیک بار تابستان ۹۸ در راستای هدف ۰۹۸ فی ما بین توزیع برق استان و شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان

عقد تفاهم نامه همکاری جهت کاهش پیک بار تابستان ۹۸ در راستای هدف ۰۹۸ فی ما بین توزیع برق استان و شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

  شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

  شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان یک شرکت در شهر گرگان می باشد

   نظرات