تصاویری از استقبال مردم و همشهریان بیجاری از طرح تخفیف عوارضات شهرداری


تصاویری از استقبال مردم و همشهریان بیجاری از طرح تخفیف عوارضات شهرداری