اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین معماری و شهرسازی در هزاره سوم

اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین معماری و شهرسازی در هزاره سوم

اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین معماری و شهرسازی در هزاره سوم، ۵ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه آزاداسلامی واحد مراغه در محل دانشگاه برگزار می شود.

از پژوهشگران علاقه مند به این حوزه دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل خود حداکثر تا ۲۰ بهمن با توجه به محورهای کنفرانس اقدام نمایند.

از محورهای اصلی و عمومی کنفرانس بدین موارد می توان اشاره کرد:

معماری معاصر، سبک شناسی و هویت شهری
الگوهای جدیدی برنامه ریزی شهری (شهرسازی)
باغشهرهای معاصر از اندیشه تا واقعیت وجودی
پدیدار شناسی در معماری و شهرسازی ایران
و...
محورهای عمومی

پارادایم های جدید معماری و شهرسازی در تحقق الگوهای توسعه پایدار سکونت - گاههای شهری
عوامل موثر در ارتقای کیفیت زندگی شهری
ایده های نو در حوزه معماری و شهرسازی در تحقق شهر اسلامی
طراحی محیطی در کاهش جرایم شهری
و...
[اطلاعات کامل کنفرانس]

    نظرات