عملکرد ۴۰ ساله شرکت آب منطقه ای مرکزی تشریح شد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مرکزی در گزارشی عملکرد مقایسه ای ۴۰ ساله فعالیت های اجرایی این شرکت را تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی، مهندس عزت اله آمره ای گفت: عملکرد مقایسه ای ۴۰ ساله فعالیت های اجرایی شرکت آب منطقه ای استان مرکزی قبل و بعد از سال ۱۳۵۷ به شرح ذبل می باشد:

ردیف

نام شهرستان

نوع فعالیت

شرح فعالیت

قبل از سال ۱۳۵۷

بعد از سال ۱۳۵۷

ارزش روز تاسیسات

(میلیارد ریال)

توضیحات

۱

اراک

تامین آب

تامین و انتقال آب

-

۷۴.۵ میلیون مترمکعب

۱۵۰۰۰

انتقال آب از کمال صالح و امان آباد

تغذیه مصنوعی

تغذیه مصنوعی و مهار سیلاب

-

۷.۵ میلیون مترمکعب

۸۰

توسعه و بهبود

احداث بند و سدهای کوچک

-

۵۰۰ هکتار و ۳۰ میلیون مترمکعب

۶۰۰

شبکه رفتارسنجی

احداث ایستگاه ههای سنجش و چاههای مشاهده ای

۱۷

۵۶

۵۰

مهندسی رودخانه

نقشه برداری، لایروبی، میله کوبی، ساماندهی و مطالعات حد بستر و حریم

-

۳۵۵ کیلومتر

۳۶

۲

ساوه *

تامین آب

تامین و انتقال آب

-

۸.۸ میلیون مترمکعب

۲۰۰

انتقال از منطقه سید قلی ساوه

تامین آب

احداث سد بزرگ

-

حجم مخزن ۲۷۳ میلیون مترمکعب در سال

۱۴۰۰۰

سدالغدیر ساوه

تغذیه مصنوعی

تغذیه مصنوعی و مهار سیلاب

-

۱۰ میلیون مترمکعب

۱۰۰

توسعه و بهبود

احداث بند و سدهای کوچک

-

۱.۵ میلیون متر مکعب

۳۰

شبکه رفتارسنجی

احداث ایستگاه ههای سنجش و چاههای مشاهده ای

۱۷

۹۶

۱۰۰

مهندسی رودخانه

نقشه برداری، لایروبی، میله کوبی، ساماندهی و مطالعات حد بستر و حریم

-

۴۲۳ کیلومتر

۴۴

  • لازم بذکر است که طرح آبرسانی به شهر ساوه و روستاهای مسیر از خط انتقال کوچری به قم در زمان تهیه گزارش در حال اجرا بوده است که در جداول لحاظ نشده است.

جدول مقایسه ای عملکرد فعالیتهای اجرائی شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی قبل و بعد از سال ۱۳۵۷(دوره ۴۰ ساله جمهوری اسلامی ایران)

ردیف

نام شهرستان

نوع فعالیت

شرح فعالیت

قبل از سال ۱۳۵۷

بعد از سال ۱۳۵۷

ارزش روز تاسیسات

(میلیارد ریال)

توضیحات

۳

زرندیه

تامین آب

تامین و انتقال آب

-

-

-

تغذیه مصنوعی

تغذیه مصنوعی و مهار سیلاب

-

۲۰ میلیون مترمکعب

۲۰۰

توسعه و بهبود

احداث بند و سدهای کوچک

-

۱۲۰۰ هکتار و ۳.۵ میلیون مترمکعب

۸۰

شبکه رفتارسنجی

احداث ایستگاه ههای سنجش و چاههای مشاهده ای

۱۱

۶۵

۶۰

مهندسی رودخانه

نقشه برداری، لایروبی، میله کوبی، ساماندهی و مطالعات حد بستر و حریم

-

۴۳ کیلومتر

۶

۴

خمین

تامین آب

تامین و انتقال آب

-

۵ میلیون مترمکعب

۱۰۰۰

طرح BOT خمین

تغذیه مصنوعی

تغذیه مصنوعی و مهار سیلاب

-

-

-

توسعه و بهبود

احداث بند و سدهای کوچک

-

۷۵۰ هکتار و ۴.۳ میلیون مترمکعب

۹۰

شبکه رفتارسنجی

احداث ایستگاه ههای سنجش و چاههای مشاهده ای

۶

۵۷

۴۰

مهندسی رودخانه

نقشه برداری، لایروبی، میله کوبی، ساماندهی و مطالعات حد بستر و حریم

-

۲۱۰ کیلومتر

۲۰

جدول مقایسه ای عملکرد فعالیتهای اجرائی شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی قبل و بعد از سال ۱۳۵۷(دوره ۴۰ ساله جمهوری اسلامی ایران)

ردیف

نام شهرستان

نوع فعالیت

شرح فعالیت

قبل از سال ۱۳۵۷

بعد از سال ۱۳۵۷

ارزش روز تاسیسات

(میلیارد ریال)

توضیحات

۵

محلات

تامین آب

تامین و انتقال آب

-

۴.۲ میلیون مترمکعب

۵۰۰

آبرسانی از خط کوچری

تغذیه مصنوعی

تغذیه مصنوعی و مهار سیلاب

-

-

-

توسعه و بهبود

احداث بند و سدهای کوچک

-

۱۲۰۰ هکتار و ۱۲ میلیون مترمکعب

۲۴۰

شبکه رفتارسنجی

احداث ایستگاه ههای سنجش و چاههای مشاهده ای

۱

۱۰

۱۲

مهندسی رودخانه

نقشه برداری، لایروبی، میله کوبی، ساماندهی و مطالعات حد بستر و حریم

-

۱۳۲ کیلومتر

۱۴

۶

دلیجان

تامین آب

تامین و انتقال آب

-

۸.۵ میلیون مترمکعب

۵۰۰

آبرسانی از خط کوچری و خط زاینده رود-کاشان

تامین آب

احداث سد بزرگ

-

حجم مخزن ۲۰۰ میلیون مترمکعب

۳۰۰۰

سد ۱۵ خرداد

تغذیه مصنوعی

تغذیه مصنوعی و مهار سیلاب

-

۱.۶ میلیون مترمکعب

۱۸

توسعه و بهبود

احداث بند و سدهای کوچک

-

-

-

شبکه رفتارسنجی

احداث ایستگاه ههای سنجش و چاههای مشاهده ای

۷

۱۹

۲۰

مهندسی رودخانه

نقشه برداری، لایروبی، میله کوبی، ساماندهی و مطالعات حد بستر و حریم

-

۷۸ کیلومتر

۸

جدول مقایسه ای عملکرد فعالیتهای اجرائی شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی قبل و بعد از سال ۱۳۵۷(دوره ۴۰ ساله جمهوری اسلامی ایران)

ردیف

نام شهرستان

نوع فعالیت

شرح فعالیت

قبل از سال ۱۳۵۷

بعد از سال ۱۳۵۷

ارزش روز تاسیسات

(میلیارد ریال)

توضیحات

۷

کمیجان

تامین آب

تامین و انتقال آب

-

-

-

تغذیه مصنوعی

تغذیه مصنوعی و مهار سیلاب

-

۱.۲ میلیون مترمکعب

۱۲

توسعه و بهبود

احداث بند و سدهای کوچک

-

۱۲۰۰ هکتار و ۱۲ میلیون مترمکعب

۲۴۰

شبکه رفتارسنجی

احداث ایستگاه ههای سنجش و چاههای مشاهده ای

۱

۳۵

۴۰

مهندسی رودخانه

نقشه برداری، لایروبی، میله کوبی، ساماندهی و مطالعات حد بستر و حریم

-

۳۲ کیلومتر

۴

۸

شازند

تامین آب

تامین و انتقال آب

-

۶.۶ میلیون مترمکعب

۲۰۰

خط اضطراری اراک

تامین آب

احداث سد بزرگ

-

حجم مخزن ۱۱۰ میلیون مترمکعب

۳۰۰۰

سد کمال صالح

تغذیه مصنوعی

تغذیه مصنوعی و مهار سیلاب

-

۱ میلیون مترمکعب

۱۰

توسعه و بهبود

احداث بند و سدهای کوچک

-

۱۷۰۰ هکتار و ۱۹ میلیون مترمکعب

۳۸۰

شبکه رفتارسنجی

احداث ایستگاه ههای سنجش و چاههای مشاهده ای

۱۶

۷۸

۶۸

مهندسی رودخانه

نقشه برداری، لایروبی، میله کوبی، ساماندهی و مطالعات حد بستر و حریم

-

۳۶۷ کیلومتر

۳۶

جدول مقایسه ای عملکرد فعالیتهای اجرائی شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی قبل و بعد از سال ۱۳۵۷(دوره ۴۰ ساله جمهوری اسلامی ایران)

ردیف

نام شهرستان

نوع فعالیت

شرح فعالیت

قبل از سال ۱۳۵۷

بعد از سال ۱۳۵۷

ارزش روز تاسیسات

(میلیارد ریال)

توضیحات

۹

خنداب

تامین آب

تامین و انتقال آب

-

-

-

تغذیه مصنوعی

تغذیه مصنوعی و مهار سیلاب

-

-

-

توسعه و بهبود

احداث بند و سدهای کوچک

-

۳۸۲۵ هکتار و ۳۰ میلیون مترمکعب

۶۴۰

شبکه رفتارسنجی

احداث ایستگاه ههای سنجش و چاههای مشاهده ای

۳

۲۶

۳۴

مهندسی رودخانه

نقشه برداری، لایروبی، میله کوبی، ساماندهی و مطالعات حد بستر و حریم

-

۱۹۵ کیلومتر

۳۰

به همراه تالاب آق گل

۱۰

فراهان

تامین آب

تامین و انتقال آب

-

-

-

تغذیه مصنوعی

تغذیه مصنوعی و مهار سیلاب

-

-

-

توسعه و بهبود

احداث بند و سدهای کوچک

-

۲۵۰ هکتار و ۷ میلیون مترمکعب

۲۰۰

شبکه رفتارسنجی

احداث ایستگاه ههای سنجش و چاههای مشاهده ای

۳

۱۰

۸

مهندسی رودخانه

نقشه برداری، لایروبی، میله کوبی، ساماندهی و مطالعات حد بستر و حریم

-

۵ کیلومتر

۲

جدول مقایسه ای عملکرد فعالیتهای اجرائی شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی قبل و بعد از سال ۱۳۵۷(دوره ۴۰ ساله جمهوری اسلامی ایران)

ردیف

نام شهرستان

نوع فعالیت

شرح فعالیت

قبل از سال ۱۳۵۷

بعد از سال ۱۳۵۷

ارزش روز تاسیسات

(میلیارد ریال)

توضیحات

۱۱

آشتیان

تامین آب

تامین و انتقال آب

-

۳ میلیون مترمکعب

۲۵۰

آبرسانی از چشمه خورزن

تغذیه مصنوعی

تغذیه مصنوعی و مهار سیلاب

-

-

-

توسعه و بهبود

احداث بند و سدهای کوچک

-

-

-

شبکه رفتارسنجی

احداث ایستگاه ههای سنجش و چاههای مشاهده ای

۱

۳

۴

مهندسی رودخانه

نقشه برداری، لایروبی، میله کوبی، ساماندهی و مطالعات حد بستر و حریم

-

۹۰ کیلومتر

۱۰

۱۲

تفرش

تامین آب

تامین و انتقال آب

-

۴.۷ میلیون مترمکعب

۲۳۵۰

آبرسانی از چشمه هفتیان

تغذیه مصنوعی

تغذیه مصنوعی و مهار سیلاب

-

-

-

توسعه و بهبود

احداث بند و سدهای کوچک

-

-

-

شبکه رفتارسنجی

احداث ایستگاه ههای سنجش و چاههای مشاهده ای

۱

۴

۴

مهندسی رودخانه

نقشه برداری، لایروبی، میله کوبی، ساماندهی و مطالعات حد بستر و حریم

-

۹۰ کیلومتر

۱۰

جدول مقایسه ای عملکرد فعالیتهای اجرائی شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی قبل و بعد از سال ۱۳۵۷(دوره ۴۰ ساله جمهوری اسلامی ایران)

ردیف

نام استان

نوع فعالیت

شرح فعالیت

قبل از سال ۱۳۵۷

بعد از سال ۱۳۵۷

ارزش روز تاسیسات

(میلیارد ریال)

توضیحات

۸

استان مرکزی

تامین آب

تامین و انتقال آب

-

۱۱۵.۳ میلیون مترمکعب

۲۰۰۰۰

طرح های آبرسانی

تامین آب

احداث سد بزرگ

-

حجم کل مخازن سدها ۵۸۳ میلیون مترمکعب

۲۰۰۰۰

سه باب سد بزرگ استان

تغذیه مصنوعی

تغذیه مصنوعی و مهار سیلاب

-

۴۱.۳ میلیون مترمکعب

۴۲۰

توسعه و بهبود

احداث بند و سدهای کوچک

-

۱۰۶۲۵ هکتار و ۱۱۷.۸ میلیون مترمکعب

۲۵۰۰

شبکه رفتارسنجی

احداث ایستگاه ههای سنجش و چاههای مشاهده ای

۸۴ ایستگاه

۴۵۹ ایستگاه

۴۴۰

مهندسی رودخانه

نقشه برداری، لایروبی، میله کوبی، ساماندهی و مطالعات حد بستر و حریم

-

۲۰۲۰ کیلومتر

۲۲۰

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

    منبع خبر

    شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

    شرکت آب منطقه‌ای مرکزی یک شرکت می باشد

      نظرات