دعوت پیمانکاران واجد صلاحیت جهت شرکت در تجدید مناقصه عمومی دو...

شرکت آب منطقه ای قزوین در نظر دارد بر اساس قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های مربوطه از پیمانکاران واجد شرایط ( حداقل پایه ۵ آب یا کاوشهای زمینی ) جهت انجام خدمات انسداد چاههای غیرمجاز و جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز که در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran) به شماره مناقصه ۲۰۰۹۶۱۱۰۷۰۰۰۰۱۲ بارگذاری نموده است به صورت الکترونیکی به فروش رساند.

لذا کلیه شرکتهای واجد صلاحیت می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آگهی فراخوان روزنامه شروع تاریخ ۹۷/۱۱/۰۶ (نوبت اول) و مورخ ۹۷/۱۱/۰۷ (نوبت دوم) و یا با وب سایت شرکت ( (WWW.QZRW.IR مراجعه و یا با شماره تلفن ۳۳۲۳۹۶۵۵-۰۲۸ داخلی ۲۱۹ دفتر قراردادهای شرکت تماس حاصل نمایند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای قزوین

منبع خبر

شركت آب منطقه‌ای قزوین

شركت آب منطقه‌ای قزوین یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات