دوره آموزشی مجازی پدافند غیر عامل

منبع خبر

مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات