رئیس جدید اداره شیفت بهره برداری شیمی C فاز ۱ و۲ نیروگاه رامین اهواز منصوب شد

رئیس جدید اداره شیفت بهره برداری شیمی C فاز ۱ و۲ نیروگاه رامین اهواز منصوب شد

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین)

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین)

  شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین)

  شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین) یک شرکت در شهر اهواز می باشد

   نظرات