دوره کیفیت منابع آبهای زیرزمینیاجرای دوره کیفیت منابع آبهای زیرزمینی در مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی ذربایجان

دوره آموزشی کیفیت منابع آبهای زیرزمینی با تدریس آقای دکتر ندیری مدیر گروه زمین شناسی دانشگاه تبریزدر محل مجتمع عالی آموزشی وپژوهشی آذربایجان در حال اجرا می باشد.
در این دوره آموزشی که با شرکت ۳۹ نفر از مدیران و کارشناسان ارشد شرکت آب منطقه ای استان آذربایجانشرقی در حال  برگزاری می باشد، مباحث مختلفی در ارتباط با مشکلات و عوامل آلودگی آبهای زیرزمینی و منابع آلوده کننده و روشهای بهبود آن مورد بحث وبررسی قرار گرفته است.