کمیسیون ماده ۵ شهر شیروان چهارشنبه ۱۰ بهمن ماه ۹۷

منبع خبر

اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات