روابط عمومی شهرداری رامسر/ آگهی مزایده

روابط عمومی شهرداری رامسر/ آگهی مزایده

شهرداری رامسر در نظر دارد در اجرای بند چهارم مصوبه شماره ۸۲ مورخ ۹۷/۷/۴، بند چهارم  مصوبه ۱۰۴ مورخ ۹۷/۱۰/۱۲،نسبت به فروش آپارتمانهای تحت مالکیت خود از طریق مزایده اقدام نماید.

۱- واجدین شرایط می توانند جهت دریافت اسناد و یا اطلاع از سایر شرایط و جزئیات تا مورخ ۹۷/۱۱/۲۵ به شهرداری رامسر مراجعه و یا با شماره تلفن ۰۱۱۵۵۲۵۰۸۱۱ تماس حاصل فرمائید.

۲- متقاضیان می بایست مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال را به حساب شهرداری رامسر واریز یا ضمانت نامه بانکی به همان میزان ارائه نمایند.

۳- در صورتی که برندگان اول- دوم- سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

۴- تاریخ بازگشایی پیشنهادات مورخ ۹۷/۱۱/۲۷خواهد بود.

شهرداری رامسر در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

قدرت اله شاهمنصوریان

سرپرست شهرداری رامسر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری رامسر

منبع خبر

شهرداری رامسر

شهرداری رامسر

شهرداری رامسر یک شهرداری در شهر رامسر می باشد

    نظرات