لیست برندگان مزایده شماره ۲۳۳۰۵/۹۷ مورخ ۹۷/۱۰/۱۳

به استناد صورتجلسات کمیسیون هیئت عالی معاملات شهرداری طبس اسامی برندگان به شرح ذیل می باشد .

ردیف قطعه زمین شماره صورتجلسه برنده مزایده قطعه زمین
۱ قطعه ۱۱ از بلوک ۳ قطعات تجاری واقع در کوی رسالت به پلاک ثبتی ۶۷/۴۷۷۲ اصلی و قسمتی از پلاک ۷۹/۶۸/۴۷۷۲ اصلی و تجمیع با هم ۲۶۶۸۳/۹۷ ۲۳/۱۱/۹۷ حسن آتشبار
۲ قطعه ۱۲ از بلوک ۳ قطعات تجاری واقع در کوی رسالت به پلاک ثبتی ۶۶/۴۷۷۲ اصلی و قسمتی از پلاک ۷۹/۶۸/۴۷۷۲ اصلی و تجمیع با هم ۲۶۶۵۱/۹۷ ۲۳/۱۱/۹۷ حسن آتشبار
۳ قطعه ۱۸ از بلوک ۲ قطعات تجاری واقع در کوی رسالت به پلاک ثبتی ۶۹/۴۷۷۲ اصلی و قسمتی از پلاک ۷۰/۴۷۷۲ اصلی و تجمیع با هم ۲۶۶۶۹/۹۷ ۲۳/۱۱/۹۷ حسن نوری
۴ قطعه ۲۱ از بلوک ۲ قطعات تجاری واقع در کوی رسالت به پلاک ثبتی ۷۱/۴۷۷۲ اصلی ۲۶۶۵۸/۹۷ ۲۳/۱۱/۹۷ زهرا سلیمانی رستم آباد
۵ قطعه ۹۹ از بلوک A مسکونی موقوفه واقع در شهرک رضوانشهر به پلاک ثبتی ۸۵/۴۶۹۱ اصلی ۲۶۶۷۵/۹۷ ۲۳/۱۱/۹۷ جواد قرائی
۶ قطعه ۵۳ از بلوک C مسکونی موقوفه واقع در شهرک رضوانشهر به پلاک ثبتی ۱۰۵/۴۶۹۱ اصلی ۲۶۶۸۰/۹۷ ۲۳/۱۱/۹۷ علیرضا محسنان
۷ قطعه ۵۲ از بلوک C مسکونی موقوفه واقع در شهرک رضوانشهر به پلاک ثبتی ۱۰۶/۴۶۹۱ اصلی ۲۶۶۲۲/۹۷ ۲۳/۱۱/۹۷ قاسم یوسفی
۸ قطعه ۴۷ از بلوک C مسکونی موقوفه واقع در شهرک رضوانشهر به پلاک ثبتی ۱۲۰/۴۶۹۱ اصلی ۲۶۶۴۷/۹۷ ۲۳/۱۱/۹۷ جلال قرائی
۹ قطعه ۴۶ از بلوک C مسکونی موقوفه واقع در شهرک رضوانشهر به پلاک ثبتی ۱۱۹/۴۶۹۱ اصلی ۲۶۶۷۲/۹۷ ۲۳/۱۱/۹۷ محمد کرمی
۱۰ قطعه ۴۵ از بلوک C مسکونی موقوفه واقع در شهرک رضوانشهر به پلاک ثبتی ۱۱۸/۴۶۹۱ اصلی ۲۶۶۷۷/۹۷ ۲۳/۱۱/۹۷ غلامحسین یعقوبی مقدم
ردیف قطعه زمین شماره صورتجلسه برنده مزایده قطعه زمین
۱۱ قطعه ۴۴ از بلوک C مسکونی موقوفه واقع در شهرک رضوانشهر به پلاک ثبتی ۱۱۷/۴۶۹۱ اصلی ۲۶۶۴۸/۹۷ ۲۳/۱۱/۹۷ محمد کرمی
۱۲ قطعه ۴۳ از بلوک C مسکونی موقوفه واقع در شهرک رضوانشهر به پلاک ثبتی ۱۱۶/۴۶۹۱ اصلی ۲۶۶۳۶/۹۷ ۲۳/۱۱/۹۷ حلیمه موسی ئیان
۱۳ قطعه ۴۲ از بلوک C مسکونی موقوفه واقع در شهرک رضوانشهر به پلاک ثبتی ۱۱۵/۴۶۹۱ اصلی ۲۶۶۵۶/۹۷ ۲۳/۱۱/۹۷ حمیدرضا طالبی مقدم
۱۴ قطعه ۴۱ از بلوک C مسکونی موقوفه واقع در شهرک رضوانشهر به پلاک ثبتی ۱۱۴/۴۶۹۱ اصلی ۲۶۶۶۷/۹۷ ۲۳/۱۱/۹۷ حمیدرضا طالبی مقدم
۱۵ قطعه ۳۹ از بلوک C مسکونی موقوفه واقع در شهرک رضوانشهر به پلاک ثبتی ۱۱۲/۴۶۹۱ اصلی ۲۶۶۲۶/۹۷ ۲۳/۱۱/۹۷ سیدیاسر حقانی ثانی
۱۶ قطعه ۳۵ از بلوک C مسکونی موقوفه واقع در شهرک رضوانشهر به پلاک ثبتی ۱۲۳/۴۶۹۱ اصلی ۲۶۶۴۲/۹۷ ۲۳/۱۱/۹۷ فاطمه صفرزاده
۱۷ قطعه ۲۰ از بلوک C مسکونی موقوفه واقع در شهرک رضوانشهر به پلاک ثبتی ۱۴۱/۴۶۹۱ اصلی ۲۶۶۲۷/۹۷ ۲۳/۱۱/۹۷ جلال قرائی
۱۸ قطعه زمین مسکونی موقوفه واقع در شهرک رضوانشهر به پلاک ثبتی ۲۹۰/۴۶۹۱ اصلی ۲۶۶۸۱/۹۷ ۲۳/۱۱/۹۷ سید جمال موسویان
۱۹ قطعه ۲۳ ct - از بلوک C تجاری موقوفه واقع در شهرک رضوانشهر به پلاک ثبتی ۷۵۳/۴۶۹۱ اصلی ۲۶۶۸۸/۹۷ ۲۳/۱۱/۹۷ الهام بابائی
۲۰ قطعه ۳۱ ct - از بلوک C تجاری موقوفه واقع در شهرک رضوانشهر به پلاک ثبتی ۷۶۱/۴۶۹۱ اصلی ۲۶۶۲۳/۹۷ ۲۳/۱۱/۹۷ مجتبی بابائی
۲۱ قطعه تجاری شماره ۷ واقع در ضلع غربی بلوار امام رضا (ع)، جنب مرکز توانبخشی به پلاک ثبتی ۱۸۴ فرعی از باقیمانده ۴۷۱۷ اصلی ۲۶۶۸۵/۹۷ ۲۳/۱۱/۹۷ سیدعبدالرضا برکاتی
ردیف قطعه زمین شماره صورتجلسه برنده مزایده قطعه زمین
۲۲ قطعه تجاری شماره ۱۰ واقع در ضلع غربی بلوار امام رضا (ع)، جنب مرکز توانبخشی به پلاک ثبتی ۱۸۷ فرعی از باقیمانده ۴۷۱۷ اصلی ۲۶۶۲۵/۹۷ ۲۳/۱۱/۹۷ احمد باقری
۲۳ قطعه تجاری ۷ واقع در بلوار جوان به پلاک ثبتی ۱۲/۵/۱۹۹۲ اصلی ۲۶۶۸۲/۹۷ ۲۳/۱۱/۹۷ محمود بالار
۲۴ واحد تجاری احداث شده بصورت تکمیل شماره ۹ از بلوک ۱۰ واقع در ضلع غربی مجتمع توریستی به پلاک ثبتی ۱۱۵۱/۹۵۸/۴۶۸۹ اصلی ۲۶۶۷۱/۹۷ ۲۳/۱۱/۹۷ عباس طالبی
۲۵ واحد تجاری احداث شده بصورت تکمیل شماره ۱۰ از بلوک ۱۰ واقع در ضلع غربی مجتمع توریستی به پلاک ثبتی ۱۱۵۲/۹۵۸/۴۶۸۹ اصلی ۲۶۶۸۷/۹۷ ۲۳/۱۱/۹۷ مهدی حلاجی

لیست برندگان اموال استیجاری مزایده شماره ۲۳۳۰۵/۹۷ مورخ ۹۷/۱۰/۱۳

ردیف مورد اجاره شماره صورتجلسه برنده مزایده
۱ یک باب واحد تجاری واقع در ضلع غربی ورودی ساختمان ترمینال مسافربری (مرحله دوم) ۲۶۶۳۸/۹۷ ۲۳/۱۱/۹۷ علی اکبر شجاعی
۳ قسمتی از یک باب ساختمان مالکیتی شهرداری جهت کلی فروشی، واقع در میدان شهدای آتش نشان (پائین محله)، جنب ایستگاه آتش نشانی شماره یک (مرحله اول) ۲۶۶۳۵/۹۷ ۲۳/۱۱/۹۷ محمدرضا نجف زاده

به استناد آگهی مزایده شماره ۲۳۳۰۵/۹۷ مورخ ۹۷/۱۰/۱۳ (مرحله اول) و صورتجلسه شماره ۲۶۶۲۴/۹۷ مورخ ۹۷/۱۱/۲۳ کمیسیون هیئت عالی معاملات شهرداری با توجه به عدم حد نصاب، سایر قطعات مندرج در متن آگهی مذکور برنده ای نداشته است.

لازم به توضیح است که ملاک اقدامات بعدی جهت واریز وجه، مکاتبه ای خواهد بود که از طریق شهرداری به برندگان مزایده ابلاغ خواهد شد .

لینک اصل خبر در سایت شهرداری طبس مسینا

منبع خبر

شهرداری طبس  مسینا

شهرداری طبس مسینا

شهرداری طبس مسینا یک شهرداری در شهر درمیان می باشد

    نظرات