حضور گسترده مردم بیجار در راهپیمایی ۲۲ بهمن

حضور گسترده مردم بیجار در راهپیمایی ۲۲ بهمن