انتخاب دکتر محمد خرد رنجبر به ریاست شعبه یک شورای انتظامی هم عرض استانهای کشور

انتخاب دکتر محمد خرد رنجبر به ریاست شعبه یک شورای انتظامی هم عرض استانهای کشور


دکتر محمد خرد رنجبر بار دیگر به ریاست شعبه اول شورای انتظامی هم عرض استانهای کشور برگزیده شد.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی، در جلسه اخیر شورای انتظامی هم عرض استانهای کشوردکتر محمد خرد رنجبر برای مدت یکسال به عنوان رئیس و مهندس اسماعیل محمودی به عنوان نایب رئیس شعبه یک شورای انتظامی هم عرض استانهای کشور انتخاب شدند.
بر اساس این گزارش مهندس محمود حاجی زین العابدینی، دبیر و عضو شعبه ، مهندس حسین صالحی عضو شعبه یک و آقای حمید شکارچی عضو حقوقدان این شعبه می باشند.
گفتنی است براساس ماده ۱۰۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان،در موارد ذیل، پرونده به شورای انتظامی هم عرض استانها ارجاع می شود:
۱-وجود رابطه استخدامی یا قراردادی یا مشارکت انتفاعی بین هر یک از طرف های شکایت با عضوی از شورای انتظامی استان یا بستگان نسبی و سببی درجه اول وی.
۲- عضویت هریک از طرف های شکایت یا بستگان نسبی و سببی درجه اول وی در شورای انتظامی
۳- عضویت هریک از طرف های شکایت یا بستگان نسبی و سببی درجه اول وی در هیئت مدیره انتخاب کننده عضو شورای انتظامی به عضویت آن شورا.
۴- عضو شورای انتظامی پیش از آن در شکایت مطروحه به عنوان عضو شورای انتظامی،داور یا کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد.
۵- عضو شورای انتظامی یا بستگان نسبی یا سببی درجه اول وی یا شرکای تجاری و قراردادی وی دارای نفع شخصی در موضوع شکایت مطروحه باشند.
۶- قبل از طرح شکایت انتظامی بین عضو شورای انتظامی و یکی از طرف های شکایت یا همسر یا فرزند وی دعوای انتظامی یا حقوقی یا جزایی مطرح شده باشد و از تاریخ صدور حکم قطعی دوسال نگذشته باشد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات