چرای بی رویه شتر به حوزه آبریز تالاب کجی خسارت وارد می کند

منبع خبر

اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات