آگهی مزایده – نوبت اول

آگهی مزایده – نوبت اول

شهرداری پاوه در اجرای بندهای ۵ و ۶ و ۷ صورتجلسه شماره ۶۵ مورخ ۹۷/۱۰/۰۵ شورای محترم اسلامی شهر پاوه و با استناد به ماده ۱۳ آئین‌نامه مالی شهرداری‌ها در نظر دارد اجاره اموال غیرمنقول خود را به شرح جدول و شرایط ذیل از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره‌گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir و با شماره مزایده ۱۰۷۶۳ به صورت الکترونیکی واگذار نماید.

ردیف

موضوع مزایده عمومی (نام اموال غیرمنقول)

مبلغ پایه مزایده عمومی (ریال)

مبلغ سپرده شرکت در مزایده عمومی (ریال)

شماره سیستمی مزایده عمومی در سامانه ستاد

۱

پارکینگ در میدان مولوی

۵۱۶/۰۰۰/۰۰۰

۲۵/۸۰۰/۰۰۰

۵۰۹۷۰۰۵۲۳۹۰۰۰۰۰۳

۲

مغازه در پایانه قدیم کرمانشاه

۳۰/۰۰۰/۰۰۰

۱/۵۰۰/۰۰۰

۵۰۹۷۰۰۵۲۳۹۰۰۰۰۰۴

۳

سالن در خیابان امام خمینی (ره) جنب گرمابه قدیم

۱۳۲/۰۰۰/۰۰۰

۶/۶۰۰/۰۰۰

۵۰۹۷۰۰۵۲۳۹۰۰۰۰۰۵

زمان انتشار مزایده در سایت: روز یک‌شنبه مورخ ۹۷/۱۲/۰۵ ساعت ۱۰

مهلت دریافت اسناد مزایده در سایت: تا روز شنبه مورخ ۹۷/۱۲/۱۱ ساعت ۱۵

مهلت بازدید از اموال غیرمنقول مورد اشاره: تا روز شنبه مورخ ۹۷/۱۲/۱۱ ساعت ۱۵

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: تا روز سه‌شنبه مورخ ۹۷/۱۲/۲۱ ساعت ۱۵

زمان بازگشایی: روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۱۰

زمان اعلام به برنده: روز پنج‌شنبه مورخ ۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۱۰

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایی

ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی است.

 • برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می‌باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده‌گران محترم از این طریق امکان‌پذیر می‌باشد.
 • کلیه اطلاعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعلان عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می‌باشد.
 • علاقه‌مندان به شرکت در مزایده می‌بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره ۴۱۹۳۴-۰۲۱ (مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه) تماس حاصل نمایند.
 • اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام استان‌ها، در سایت سامانه ( setadiran.ir ) بخش «ثبت نام/پروفایل مزایده‌گر» موجود است.
 • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده طبق مقررات و آئین‌نامه مالی شهرداری‌ها مندرج است.
 • برندگان اول و دوم (در صورت اعلام) مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 • شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می‌باشد .
 • قیمت پیشنهادی بایستی به طور صریح و روشن بوده و مشروط نباشد در غیر اینصورت قیمت پیشنهادی ابطال می‌گردد.
 • کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند در این مزایده شرکت نمایند.
 • برنده مزایده موظف است مبلغی را معادل ۱ سال (۱۲ ماه) اجاره بهاء پیشنهادی را به عنوان تضمین حسن انجام تعهدات به صورت ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی به حساب سپرده شهرداری پاوه و همچنین یک فقره چک سفید بابت تخلیه قبل از انعقاد قرارداد به امور مالی تحویل نماید.
 • برنده مزایده موظف است نسبت به پرداخت اجاره اموال غیرمنقول مورد اشاره به صورت ماهیانه اقدام لازم را به عمل آورد.
 • زمان اجاره اموال غیرمنقول مورد اشاره به مدت ۱۲ (دوازده) ماه یا ۱ (یک) سال شمسی می‌باشد.
 • پرداخت بیمه، مالیات، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده بر عهده برنده مزایده می‌باشد.
 • برنده مزایده موظف است موازین اسلامی و شرعی را رعایت و به نحو متعارف از مورد اجاره استفاده و نمی‌تواند بر خلاف منظور از آن استفاده نماید و از فروش انواع مواد دخانی از جمله قلیان، سیگار، توتون، مواد مخدر و غیره در اموال منقول مورد اشاره خودداری و پروانه کسب و فعالیت و مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح برای استفاده از آن اخذ نماید.
 • کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایطی که قصد شرکت در مزایده عمومی فوق‌الذکر را دارند بایستی تا روز سه‌شنبه مورخ ۹۷/۱۲/۲۱ ساعت ۱۴ اصل ضمانت‌نامه بانکی یا فیش واریزی شرکت در مزایده را علاوه بر بارگزاری در سامانه ستاد آن را به واحد امورقراردادهای شهرداری پاوه تحویل نمایند.

روابط عمومی شهرداری پاوه


/ انتهای خبر / لینک اصل خبر در سایت شهرداری پاوه

منبع خبر

شهرداری پاوه

شهرداری پاوه یک شهرداری در شهر پاوه می باشد

  نظرات