تسطیح و نخاله برداری پشت بیمارستان امام حسین توسط واحد خدمات شهری

تسطیح و نخاله برداری پشت بیمارستان امام حسین توسط واحد خدمات شهری