سخنرانی علمی: گفتگو پیرامون چالش های پیش روی عمران کشور در آغاز سده پانزدهم

سخنرانی علمی: گفتگو پیرامون چالش های پیش روی عمران کشور در آغاز سده پانزدهم

سوالات مورد بحث و گفتگو:
1-حوزه های چالشی پیش روی عمران کشور از منظر شما کدامند و مصادیق اولویت دار آنها چه هستند؟
2-چه نهادهایی برای انجام این مهم در دسترس هستند؟ بازیگران و ذی نفعان اصلی کدامند؟
3-چه مستندات، گزارش ها، اقدامات و مراجعی می توانند رسیدن به تصویر واقعی از وضعیت موجود را ممکن سازند؟
حضور برای عموم آزاد است، لطفاَ برای حضور از طریق راه های ارتباطی زیر هماهنگ فرمایید.
شماره تماس: 02144030718
ایمیل:Info@farda.ir

    نظرات