آگهی مناقصه

آگهی مناقصه


آگهی مناقصه عمومی

(نوبت اول)


شهرداری بیجار به استناد آیین نامه مالی شهرداریها و مصوبه شماره ۱۷۹۴/ش مورخ ۲۹/۱۰/۹۷ شورای اسلامی شهر، در نظر دارد نسبت به واگذاری انجام امورات مربوط به بخش های خدمات شهری و فضای سبز به صورت حجمی از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای خدماتی واجد شرایط و دارای صلاحیت از اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی که توانائی و تجربه مرتبط کافی در این زمینه را دارند، دعوت به عمل می آید ظرف مدت ده روز کاری پس از نشر آگهی، جهت کسب اطلاعات بیشتر و خرید اسناد مناقصه در وقت اداری، به واحد امور قراردادهای شهرداری بیجار مراجعه نمایند .


۱- شرکت در مناقصه برای کلیه شرکت های واجد شرایط و دارای صلاحیت آزاد است .


۲- متقاضی می بایست مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان تضمین شرکت در مناقصه  را به حساب ۳۱۰۰۰۰۲۶۷۳۰۰۴ بانک ملی واریز و یا به صورت یکی از تضمینات معتبر در معاملات دولتی و یا اسناد خزانه نزد شهرداری کارسازی نماید . بدیهی است به پیشنهادات بدون سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد .


۳- چنانچه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد .

۴- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات بدون نیاز به ارائه دلیل ، مختار است .


۵- کلیه هزینه های نشر آگهی از برنده مناقصه دریافت خواهد شد .لینک اصل خبر در سایت شهرداری بیجار

منبع خبر

شهرداری بیجار

شهرداری بیجار یک شهرداری در شهر بیجار می باشد

    نظرات