سیمان بهبهان

سیمان بهبهان

www.banaNews.irعوامل موثر بر قیمت و بازدهی هر سهم را می‏توان به دو گروه تجزیه کرد؛ گروه نخست مرتبط با تاثیری است که هر سهم از عوامل کلی اقتصاد می‏پذیرد و گروه دوم وابسته به متغیرهایی است که تنها به خود همان سهم مربوط می‌باشد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) به نقل از دنیای اقتصاد، متغیرهای اقتصادی مختلفی را می‏توان به عنوان عامل تاثیرگذار روی بازده سهام در نظر گرفت اما اگر بخواهیم یک متغیر را به عنوان تاثیرگذارترین متغیر انتخاب کنیم بهترین انتخاب شاخص بازار سرمایه است. برای سادگی، تمام عوامل انحصاری که تنها بر یک سهم موثر هستند را نیز در یک عامل خلاصه می‏کنیم. به این ترتیب می‏توان مدل معروف به مدل بازار را ساخت. مطابق این مدل ، بازده هر سهم از دو عامل تشکیل می‌گردد که یک جزء آن ناشی از بازار است که ضریب تاثیر پذیری سهم از بازار را بتا می‌نامند؛ جزء دیگر بازده هر سهم مربوط به خود سهم است که آلفا نامیده می‌شود. به بیان آماری، این مدل از رگرسیون بازده هر سهم بر شاخص بازار، حاصل می‌شود که عرض از مبدأ رگرسیون آلفا و شیب رگرسیون نیز همان ضریب بتا است.

به عنوان مثال اگر متوسط بازده سهمی ۱۵درصد، بتای آن ۰٫۵ و بازده بورس ۲۰درصد باشد، ۱۰درصد= ۰٫۵×۲۰درصد از بازده آن متاثر از بازار و آلفای آن برابر ۵درصد بوده است یعنی به طور متوسط، ۵درصد از بازده آن سهم مستقل از وضع کلی بازار و مختص خود شرکت و ۱۰درصد از بازدهی متاثر از وضع کلی بازار بوده‌است. در این مدل از داده های تاریخی جهت محاسبه آلفا و بتا استفاده شده و بدیهی است ممکن است اتفاقات آتی متفاوت از روند گذشته سهم باشد. مطابق محاسبات این مدل، در طول سه سال گذشته، میانگین بازده سالانه سیمان بهبهان ۶۴ درصد، بتای آن ۵۲/۰ و میانگین بازده سالیانه بورس در این مدت ۵۸درصد بوده است. بنابراین حدود ۳۰درصد (که از ضرب ۵۸درصد و ۵۲/۰ به‏دست می‌آید) از بازده این شرکت متاثر از بازار و آلفای آن برابر ۳۴درصد بوده است؛ یعنی به طور متوسط، ۳۴درصد از بازده این سهم مستقل از وضع کلی بازار و مختص خود شرکت و ۳۰ درصد از بازدهی متاثر از وضع کلی بازار بوده‌است.

www.savbroker.com

 

 

 

    نظرات