نظر خواهی در مورد نسخه پیش نویس ویرایش چهارم مبحث هفتم پی و پی سازی

منبع خبر

اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان

اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات