تداوم رشد نرخ فولاد از سوی بخش خصوصی

تداوم رشد نرخ فولاد از سوی بخش خصوصی

تولیدات فولادسازان خصوصی در بازار غیررسمی همچنین بر روی منحنی رشد قرار دارد.www.BanaNews.ir

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) در مبادلات روز سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه جاری میلگرد اغلب فولادسازان خصوصی با رشد نرخ ۵ تا ۲۰ تومانی در هر کیلو در بازار غیررسمی عرضه شدند. نبشی تولیدکنندگان داخلی نیز افزایش قیمت را در بازار غیررسمی تجربه کردند. همچنین شمش برخی از فولادسازان خصوصی شاهد رشد نرخ بود.

دنیای اقتصاد

    نظرات