وزیر کشور حکم انتصاب شهردار اراک را امضاء کرد

وزیر کشور حکم انتصاب شهردار اراک را امضاء کرد

وزیر کشور حکم انتصاب محمد کریم شفیعی شهردار جدید اراک را امضاء کرد.

به گزارش روابط عموم ی سازمان شهردار ی ها و ده ی ار ی ها ی کشور، متن حکم دکتر رحمانی فضلی در خصوص انتصاب محمد کریم شفیعی به این شرح است:

"در اجرا ی تبصره ( ۳ ) ذ ی ل بند ی ک ماده ( ۸۰ ) قانون تشک ی لات، وظا ی ف و انتخابات شوراها ی اسلام ی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵.۳.۱با اصلاحات بعد ی و با توجه به پ ی شنهاد شورا ی اسلام ی شهر اراک و نظر به تجارب ارزنده به موجب ا ی ن حکم جنابعال ی را به سمت شهردار شهر اراک منصوب م ی نما ی م.

ام ی دوارم با استعانت از پروردگار ی کتا و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهر و توز ی ع عادلانه خدمات و امکانات در مناطق، مراقبت در انضباط مال ی ، مطالعه و بهره‌گ ی ر ی از همه ظرف ی ت‌ها و کوشش در ا ی جاد مح ی ط سالم شهر ی و به کارگ ی ر ی خلاق ی ت و نوآور ی در اداره امور شهر، ن ی ل به اهداف عال ی نظام مقدس جمهور ی اسلام ی و منو ی ات و مطالبات مقام معظم رهبر ی مدظله العال ی و س ی است‌ها ی دولت تدب ی ر و ام ی د م ی سر گردد.

توف ی قات روزافزون جنابعال ی را در ا ی فا ی کامل مسئول ی ت محوله از خداوند متعال مسئلت دارد."

لینک اصل خبر در سایت سازمان شهرداریها و دهیاریها

  منبع خبر

  سازمان شهرداریها و دهیاریها

  سازمان شهرداریها و دهیاریها

  سازمان شهرداریها و دهیاریها یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

   نظرات