قطع درختان واقع در حاشیه رودخانه تازه آباد جهت جلوگیری از مسدودشدن مسیل آب در زمان بارش های شدید


قطع درخت واقع در حاشیه رودخانه تازه آباد جهت جلوگیری از مسدودشدن مسیل آب در زمان بارش های شدید