آگهی دعوت به برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه نوبت اول

آگهی دعوت به برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه نوبت اول

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال وبختیاری
بدینوسیله از کلیه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال وبختیاری دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی نوبت اول سازمان که در ساعت ۱۶ روز پنجشنبه مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۸ که در سالن هتل لاله در واقع در شهرکرد خیابان حافظ شمالی برگزار می گرددبا در دست داشتن کارت عضویت معتبر سازمان حضور بهم رسانید .
دستور جلسه :
۱)    تعیین هیئت رئیسه سنی موقت و انتخاب هیئت رئیسه اصلی
۲)    ارائه گزارش عملکرد سال ۹۷هیئت مدیره توسط رئیس سازمان و اعلام نظر نسبت به آن
۳)    ارائه بررسی و تصویب تراز نامه سال ۹۷
۴)    گزارش و اعلام نظر بازرسین سازمان
۵)    بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۹۸ بر اساس پیشنهاد هیئت مدیره
۶)    تعیین و تصویب ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا
۷)    تصویب اخذ درصدی از خدمات مهندسی  بر اساس بندث ماده ۵۷ آئین نامه اجرای و بند  د ماده ۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که شامل سایر درآمدها می باشد بر اساس بودجه پیشنهادی هیئت مدیره به مجمع ارائه خواهد شد .
۸)    تصویب حق الزحمه ریاست  و حق الزحمه جلسات هیات مدیره ، بازرسین ، شورای انتظامی ، گروههای تخصصی ، کمیته ها و گروه ارزیابی نظارت
۹)    تعیین روزنامه کثیر الانتشار استانی برای اطلاعیه های سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
۱۰)    تعیین تعداد جلسات سالانه مجمع عمومی براساس بند د ماده ۵۷
۱۱)    انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل
درصورتی که در زمان فوق  مجمع عمومی به حد نصاب لازم نرسد نوبت دوم مجمع عمومی در ساعت ۱۶ روز سه شنبه  مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۸درمحل هتل لاله واقع در خیابان حافظ شمالی    برگزار می گردد .
زمان : ساعت ۱۶  روز پنجشنبه مورخ۱۹/۰۲/۱۳۹۸                         مکان : هتل لاله شهرکرد
توضیح مهم :
بر اساس اصلاحی ماده ۵۵ آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
جلسه مجمع عمومی با حضور حداقل نصف به علاوه یک نفر از کلیه اعضا رسمیت می یابد و در صورت عدم حصول اکثریت مجمع عمومی نوبت دوم با حضور هر تعداد شرکت کننده رسمیت خواهد یافت .

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال بختیاری

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال بختیاری

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال بختیاری

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال بختیاری یک انجمن در شهر شهرکرد می باشد

   نظرات