حضور پرشور مردم بیجار در راهپیمایی حمایت از سپاه پاسداران


حضور پرشور مردم بیجار در راهپیمایی حمایت از سپاه پاسداران